ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးများအတွက် ၂၀၂၀ ခုနှစ် တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း။ ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ားအတြက္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း။

(Zawgyi)

ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ားအတြက္ ၂၀၂၀ ခုနွစ္ တစ္နွစ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ယခုႏွစ္ သူမ်ားတကာထက္ပို၍ ႄကိဳးစားလုပ္ကိုင္ရမည္။ လုပ္ငန္းေဟာင္းမွ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရၿပီး လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္လုပ္ကိုင္ၿပိး ႀကိဳးစားသင္ယူပါ။ ၾကိဳးစားလ်ွင္ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္။ အထက္လူႀကီးတို႔၏ ေျမာက္စားမႈခံရျခင္း၊ အမ်ားႏွင့္ မတူႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေၾကာင္း မိမိရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္မည္။ ယံုၾကည္မႈလည္း ရရိွလိမ့္မည္။ ဒါေပမဲ့ ပတ္ဝန္းကၽင္မွမိမိအား ျပစ္တင္တင္ေဝဖန္ ေျပာဆိုမႈမၽားအျမဲရိွေနႏိုင္ပါသည္။ မႄကာမီကာလတြင္ မိမိအတြက္အက်ိဴး ျဖစ္ထြန္းသည့္ အခြင္အလမ္း၊ အလုပ္အကိုင္မၽားပါ ရရိွမည္။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁)ရက္ ၁၃၈၁-ခု ျပာသိုလဆန္း (၇)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူ႔ျပည္ ျပႆဒါး

ယေန႔ ေျမသန္႔မဂၤလာ၊ အဝီစိတြင္းတူး၊ မ်ိဴ းေစ့ခ်၊ အစု႐ွယ္ယာဝင္ျခင္း၊ အာမခံ၊ စက္မႈတီထြင္ျခင္း၊ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာတူးေဖာ္ျခင္း တို႔ေကာင္း၏။ (တနဂၤေႏြၿဂိဟ္ ဓႏုရာသီတြင္ တည္ရိွေန၍ ႐ွင္ျပဳ၊နားသ၊လက္ထက္၊ ဝိဝါဟမဂၤလာ၊ အိမ္ေဆာက္၊ အိမ္တတ္ မဂၤလာအခါ ေ႐ွာင့္သင့္၏)

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၅)ရက္ ၁၃၈၁-ခု ျပာသိုလဆုတ္(၆)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူ႔ျပည္ ျပႆဒါး

ယေန႔ ေၾကာျငာလုပ္ငန္းလုပ္ျခင္း၊ ရတနာစူစမ္း႐ွာေဖြ႔ျခင္း၊ေက်ာက္ဆစ္ထုျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းသိုေလွာင္ျခင္း၊ အလွကုန္ ပစၥည္းသစ္မ်ား ျဖန္႔ခ်ီျခင္းတို႔ေကာင္း၏။ (တနဂၤေႏြၿဂိဟ္ နံနက္၈နာရီ ၃၃မိနစ္လြန္ မကာရရာသီေျပာင္းျဖစ္၍ ႐ွင္ျပဳ၊နားသ၊ လက္ထက္မဂၤလာအခါရ၍၊ အိမ္ေဆာက္၊ အိမ္တတ္မဂၤလာအခါ ေ႐ွာင့္သင့္၏။)

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၂၂)ရက္ ၁၃၈၁-ခု ျပာသိုလဆုတ္(၁၃)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူ႔ျပည္ ျပႆဒါး

ယေန႔ နံနက္ (၉း၃၅) နာရီလြန္ ဘုရားပင့္ေဆာင္ျခင္း၊႐ွင္ျပဳ နားသ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထပ္၊ ဝိဝါဟမဂၤလာ၊ပႏၷက္႐ိုက္၊ က်င္းတူ၊ အုတ္ျမစ္ခ် တိုင္ထူ၊ ရတနာစူးစမ္း ႐ွာေဖြ႔ျခင္းတို႔ေကာင္း၏။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၂၉) ရက္ ၁၃၈၁-ခု တပို႔တြဲလဆန္း(၆)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔

ယေန႔ နံနက္(၁၀း၂၈)နာရီလြန္ ႐ွင္ျပဳ နားသ၊ ဘုရားပင့္၊ ထီးတင္၊ ေျမသန္႔မဂၤလာ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္၊ ဝိဝါဟမဂၤလာ၊ မဂၤလာအမႈကိစၥမ်ားလုပ္ျခင္း၊ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊နာမည္မွည့္၊ က်န္းမာေရးကုသမႈခံယူျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

ဗုဒၶဟူးေန႔သားသမီးမၽား ထီထိုးရန္ – အကၽိဳးေပးဂဏန္း, အကၡရာမၽားမွာ (ရ၊သ၊ဟ၊န) (၃) အစ (၉) အဆုံး ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔သားသမီးမၽား ယခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ကူးအစ Januaryလ မွ JUNE လတြင္ေနရာသစ္၊ ပတ္ဝန္းကၽင္အသစ္မၽားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ လုပ္ကိုင္ရတတ္သည္။ မိမိလုပ္ငန္းခြင္အတြက္ ရာထူး၊ ဂုဏ္ထူးတက္ျခင္း၊ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းရိွရမည္။ သူတစ္ပါးကို အားကိုး၍ မရေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ အရာရာကို ကိုယ္တိုင္လုပ္ပါမွ အဆင္ေျပလာမည္။ သူတစ္ပါးအတြက္ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား ေျဖ႐ွင္းျခင္း၊ အာမခံျခင္း၊စာခၽဳပ္ ခၽဳပ္ဆိုေပးျခင္းမၽား ေ႐ွာင္ကၽဥ္ပါ။ အထူး February, August, September, ဝါလမၽားတြင္ မည္သည့္ကိစၥမဆိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမၽားရိွရမည္။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၅)ရက္ ၁၃၈၁-ခု ျပာသိုလဆန္း(၁၂)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔

ယေန႔ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ အဝီစိတြင္းတူး၊ကင္းပြန္တပ္၊ နာမည္မွည့္ သိကၡာတင္၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္၊စပ္တူ႐ွယ္ယာဝင္ျခင္း၊ ဧည့္ခံပြဲစတင္ျခင္း၊ လူမႈေရးစကားေျပာျခင္း ေကာင္း၏။ (စလြယ္တင္၊ ဝိဝါဟမဂၤလာအတြက္ ယုဂ္ႏွင့္ ဂ႐ိုဏ္းမလြတ္ပါ။) (ေဘးမီ ဧကာဒသီ)

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂)ရက္ ၁၃၈၁-ခု တပို႔တြဲလဆုတ္ (၄) ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ရက္ရာဇာ

ယေန႔ နံနက္ (၇း၃၈) နာရီလြန္ ဘုရားပင့္ေဆာင္ျခင္း၊အေနကဇာတင္ျခင္း၊ ႐ွင္ျပဳ နားသ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထက္၊ ဆည္ေျမာင္း၊ တံထားျပဳျပင္ျခင္း၊ ေလွကားတင္၊ေက်ာက္ေသြးေလာင္းျခင္းေကာင္း၏။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၉) ရက္ ၁၃၈၁ – ခု တပို႔တြဲလဆုတ္(၁၁)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔

ယေန႔ နံနက္(၇း၃၈)နာရီလြန္ ႐ွင္ျပဳ နားသ၊ ေစ့စပ္၊လက္ထက္၊ ဝိဝါဟမဂၤလာ၊ ဘုရားပင့္ေဆာင္ျခင္း၊အေနကဇာတင္ျခင္း၊ ပႏၷက္႐ိုက္၊ က်င္းတူ၊ အုတ္ျမစ္ခ်တိုင္တူ၊ ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ အစု႐ွယ္ယာဝင္ျခင္း၊မိတ္ေဆြသစ္ဖြဲ႔ျခင္း၊ ဧည့္ခံပြဲစတင္ျခင္း၊ ေငြေၾကးေခ်းငွားျခင္းတို႔ေကာင္း၏။

အေပါင္းသင္းတို႔မွာ လုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ရရိွမည္။ အမၽားကိစၥ၊ အဖြဲ႕အစည္းကိစၥမၽားတြင္ ဦးေဆာင္မႈမၽား ျပဳလုပ္ေပးရတတ္သည္။ လူမႈေရးပရဟိတ အထူးျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေနရတတ္သည္။ အဖြဲ႕အစည္းလုပ္ငန္းမၽား၌ မိမိအား အသုံးခၽခံအျဖစ္ ထည့္သြင္းပါက လိုက္ေလၽာညီေထြမႈရိွေအာင္ လုပ္ကိုင္ပါ။ နာမည္ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ေဇာမည္။ ရည္ရြယ္ခၽက္ထားတိုင္း အတိုက္အခံၾကံဳၿပီးမွ ေအာင္ျမင္မႈရမည္။ လူမၽိဳးကြဲ လူမိၽဳးျခားအကိၽဳး ေပးမည္။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ မတ္လ (၄)ရက္ ၁၃၈၁ – ခု တေပါင္းလဆန္း (၁၁)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔

ရက္ရာဇာ၊ မြန္းလြဲ လူ႔ျပည္ျပႆဒါး ယေန႔ နံနက္ (၉း၅၀) နာရီ မိနစ္လြန္ ႐ွင္ျပဳ နားသ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထပ္၊ ေျမသန္႔မဂၤလာ၊ ေက်ာက္ေသြးေလာင္းျခင္း၊ ယေန႔ နံနက္(၈) နာရီအတြင္း အဝီစိတြင္းတူး၊ နာမည္မွည့္၊ ခရီးသြားျခင္းေကာင္း၏။

၂၀၂၀-ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၈)ရက္ ၁၃၈၁-ခု တေပါင္းလဆုတ္(၁၀)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ရက္ရာဇာ၊ မြန္းလြဲ လူ႔ျပည္ျပႆဒါး

ယေန႔ နံနက္ (၉း၂) နာရီလြန္ ဘုရားတည့္၊ ရွင္ျပဳနားသ၊ ထီးတင္၊ ထီထိုး၊ နာမည္မွည့္၊ ရတနာစူးစမ္း႐ွာေဖြ႔ျခင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူျခင္း၊ ဆိုင္းဘုတ္တင္၊ အလုပ္ေလ်ွာက္ျခင္း၊ ဧည့္ခံပြဲဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းခရီးသြား ျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

ထီထိုးရန္ – ၂၀၂၀ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၁,၁၈) ရက္ အစိမ္းေရာင္ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။

စီးပြားေရး…

စီးပြားေရး ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူျဖစ္ပါက ေငြေႃကးရင္းႏွီးမႈထက္ လူစြမ္းအား အရင္းအႏွီးကို ဦးစားေပးလုပ္ကိုင္သင့္သည္။ စီးပြာေရးအတြက္ ျပည္တြင္ျပည္ပ ခရီး မၾကာခဏသြားရမည္။ ဓါတ္သတၱဳ ေရနံ၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္း၊ ထီလုပ္ငန္း အက်ိဴး ျမတ္ရလဒ္ ေကာင္းက်ိဴးေပး၍ စတိုးဆိုင္မၽားဖြင့္ျခင္း၊ စက္သုံးဆီေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမၽားႏွင့္ ေကၽာက္မၽက္ရတနာ တူးေဖာ္ေရာင္းဝယ္ျခင္းေကာင္းမည္။ စက္ဘီး၊ဆိုင္ကယ္၊ ေျမလုပ္ငန္း၊ ပြဲစားလုပ္ငန္း၊ ေငြေၾကးလုပ္ငန္း၊ ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္း အခက္ခဲမ်ား အေႏွာက္အယွက္ စီးပြားျပဳိင္ဘက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း အက်ိဳးေပးနည္းလိမ့္မည္။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဧျပီလ (၁၅)ရက္ ၁၃၈၂ – ခု ဦးတန္ခူးလဆုတ္(၈)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ရက္ရာဇာ၊

ယေန႔ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ျခင္း၊ ဝိပႆနာအားထုတ္ျခင္း၊ ေက်ာင္း၊ သိမ္၊ မုဒ္ဦး ေရစက္ခ်ျခင္း၊ ႐ွင္ျပဳ ၊ ရဟန္းခံ၊ ေက်ာင္းေစတီ တံျမက္စည္းလွဴ ဒါန္ျခင္း၊ တရားစာအုပ္မ်ား လွဴဒါန္းျခင္း ေကာင္း၏။

(မဟာသၾကၤန္ ဒုတိယ အၾကတ္ေန႔)

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဧျပီလ (၂၂) ရက္ ၁၃၈၂ – ခု ကဆုန္လဆန္း (၁) ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူ႔ျပည္ ျပႆ ဒါး

ယေန႔ နံနက္(၇း၂၅)နာရီလြန္ ဘုရားအေန့ကဇာတင္၊ထီးထင္၊ ေၾကးသြန္းေလာင္းျခင္း၊ မဂၤလာကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴ ျခင္း၊ ရတနာစူးစမ္း႐ွာေဖြျခင္း၊ကုန္ပစၥည္းသိုေလွာင္ျခင္း၊ ေငြေၾကးေခ်းငွားျခင္း၊ ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းခရီးသြားျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဧျပီလ (၂၉) ရက္ ၁၃၈၂ – ခု ကဆုန္လဆန္း(၈)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူ႔ျပည္ ျပႆဒါး

ယေန႔ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ အဝီစိတြင္းတူးေဖာ္ျခင္း၊ ညစက္(၇း၃၄)နာရီမိနစ္အတြင္းႏွင့္ ညစက္(၁၀း၉)နာရီ မိနစ္လြန္ ဝိဝါဟမဂၤလာ အိမ္ေျပာင္း၊ အိမ္တတ္၊ ဓာတ္ေငြ႔စူးစမ္း႐ွာေဖြ႔ျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

ထီထိုးရန္ – ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဧျပီလ (၁,၈)ရက္ အနီေရာင္ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။

၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဧျပီလတြင္ မိမိလုပ္ငန္းေဆာင္တာလုပ္ငန္းကိစၥမ်ားအတြက္ ေနအိမ္မွ မထြက္မီ မိမိခႏၶာကိုယ္ အရိပ္ကိုၾကည္ၿပိး သြားပါ။

ပညာေရး…ပညာေရးတြင္ မိမိရည္မွန္းခၽက္ ေအာင္ျမင္မႈမၽား ဆြတ္ခူးႏိုင္မည္။ ပညာေရးေလာက လိုက္စားေနသူမၽား အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းကိုသာ ဦးစားေပး လုပ္ကိုင္သင့္ေသာ နွစ္ျဖစ္သည္။ ပညာေရးတြင္ စိတ္လႈပ္႐ွားမႈမၽား ဝင္လာမည္။ အလုပ္စာေမးပြဲမၽား၊ အင္တာဗၽဴးမၽားတြင္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမၽားရိွရမည္။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ေမလ (၆) ရက္ ၁၃၈၂ – ခု ကဆုန္လဆန္း (၁၅)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ လျပည့္ေန႔ လူ႔ျပည္ ျပႆဒါး

ယေန႔ ဘုရားအေန့ကဇာတင္၊ ထီးထင္၊ ေက်ာက္ဆစ္ထုျခင္း၊ အဝီစိတြင္းတူးတို႔ေကာင္း၏။ (နရသီဟပူဇာ) (ေညာင္ေရသြန္းပြဲ)

အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး…

အခ်စ္ေရး ေကာင္းမြန္၍ အခၽစ္ေရးတြင္ အသစ္အဆန္းမၽား ေတြ႕ရတတ္သည္။ အနစ္နာခံၿပီး ေပးဆပ္မႈမ်ားမည္။ အဖိုးတန္လက္ေဆာင္မ်ား ရရိွမည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ နယ္၊ ရပ္ေဝးမွ ရည္စားေတြ႔ရတတ္သည္။ ပ်ိဳရြယ္သူမ်ားေမတၱာ ေရးကံေကာင္းၿပီး မိမိရည္မွန္းထားေသာ ခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ ေမတၱာေရးမ်ားမည္။ အိမ္ေထာင္ေရး အနည္းငယ္ညံ၍ အိမ္ေထာင္႐ွင္မၽား မိသားစုအတြက္ ေငြေၾကးကုန္ကၽျခင္း စိတ္႐ႈပ္ေထြးမႈမၽား ျကံဳတတ္သည္။ ေမာင္ႏွမေဆြမ်ိဴးသားခ်င္းတို႔၏ ၿငိဳျငင္းမႈခံရေသာ္လည္း ၄င္းတိုကို အကူအညီအေထာက္အပံ ေပးေနရမည္။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၃)ရက္ ၁၃၈၂-ခု နယုန္လဆန္း (၁၃)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔

ယေန႔ ဂါမႏၱာန္သိဒိၶတင္ျခင္း၊ ႐ွင္ျပဳ၊နားသ၊ လက္ထက္၊ေစ့စပ္၊ အစု႐ွယ္ယာဝင္ျခင္း၊ မဂၤလာအမႈကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အဝီစိတြင္းတူးျခင္းတို႔ေကာင္း၏။

(စလြယ္တင္ ယုဂ္မလြတ္ပါ) [ညေန(၄း၅၇)မွညစက္(၈း၃၇)နာရီ မိနစ္အတြင္း ဝိဝါဟမဂၤလာျပဳလုပ္ႏိုင္သည္]

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၇)ရက္ ၁၃၈၂ – ခု နယုန္လဆုတ္(၁၂) ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔

ယေန႔ နံနက္(၈)နာရီအတြင္း ဂါမႏၱာန္သိဒိၶတင္ျခင္း၊ အေနကဇာတင္ျခင္း၊ နာမည္မွည့္၊ ကင္းပြန္တပ္၊ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ ပႏၷက္႐ိုက္၊ တိုင္ထူ၊ ေဆးေဖာ္၊ ေဆးခန္းဖြင့္ ခရီးသြားျခင္းေကာင္း၏။

ထီထိုးရန္ – ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၄) ရက္ နို့အစိမ္းေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား၏ အိမ္ေထာင္ဘက္ တနဂၤေႏြ,ရာဟု,ၾကာသပေတး ထိုေန့နံသားသမီးႏွင့္ ျပဳထားသူႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဘက္အသက္ ၂၂ႏွစ္၊ ၃၀ႏွစ္၊ ၃၁ႏွစ္၊ ၃၈ႏွစ္၊ ၄၆ႏွစ္ ခ်စ္သူ၊ ရည္းစားအိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ားကေတာ့ အထူးသတိထားသင့္ အထူးညံ့ပါလိမ့္မည္။

အိမ္ေထာင္ဖက္၏ လက္စားေခၽ တိုက္ခိုက္ျခင္း ခံရတတ္သည္။ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာအမၽိဳးအႏြယ္မိသားစု အတြက္ေၾကာင့္ အပယ္ခံ ဘဝေရာက္ရတတ္သည္။ ၾကားဝင္ေႏွာက္ယွက္သူေပၚေပါက္မည္။ သားသမီးမၽား၊သူငယ္ခၽင္းမၽား ၊ မိသားစုအတြင္း ဒုကၡေပးတတ္သည္။

မေကာင္းမႈ ဒူစ႐ိုက္လုပ္ငန္မ်ား၊ ဥပေဒျပစ္မႈမကင္းေသာ စီးပြားဥစၥာ႐ွာေဖြ႔ေရး လုပ္ငန္းမ်ားလည္း မိမိထံ ေရာက္ရိွ လာတတ္သည္။ မိမိကံကို ထိမ္းသိမ္းၿပီး ဘာသာေရး၊ ဘာဝန၊ ကမၼဌာန္းထိုင္ တရားအားထုတ္ျခင္းႏွင့္ အလွဴအတန္းမ်ား မိမိတတ္ႏိုင္သေလာက္ ေပးကမ္း လွဴတန္း ဒါနျပဳၾကပါ။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၈)ရက္ ၁၃၈၂ – ခု ပ – ဝါဆိုလဆုတ္ (၄)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ရက္ရာဇာ၊ မြန္းလြဲ လူ႔ျပည္ ျပႆဒါး

ယေန႔ နံနက္ (၈) နာရီမိနစ္အတြင္း ဘုရားတည္၊ ထီးတင္၊႐ွင္ျပဳ၊နားသ၊ လက္ထက္၊ ေစ့စပ္၊ ေဆးခန္းသစ္ဖြင့္ျခင္း၊ထီထိုး၊ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္း ၊ အသင္းဖြဲ႔စည္းျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၂၉) ရက္၁၃၈၂-ခု ဒု-ဝါဆိုလဆန္း(၁၀)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ရက္ရာဇာ၊ မြန္းလြဲ လူ႔ျပည္ ျပႆဒါး

ယေန႔ ဘုရားတည္၊ ထီးတင္၊ အေနကဇာတင္ျခင္း၊ ႐ွင္ျပဳ၊နားသ၊ ေစ့စပ္၊ ေန႔လယ္(၁၁း၃၇)နာရီလြန္ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ ရတနာႏွင့္ေရနံစူးစမ္း႐ွာေဖြ႔ျခင္း၊ေက်ာက္ဆစ္ထုျခင္း၊ နာမည္မွည့္၊ ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ထီထိုး၊ ဆိုင္ဖြင့္၊ ေငြေၾကးေခ်းငွားျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

ထီထိုးရန္ – ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁,၈,၂၉)ရက္ အျပာႏုေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။

အသက္အားျဖင့္ ၇ႏွစ္၊၈ႏွစ္၊၉ႏွစ္၊၁၀ႏွစ္၊၁၂ႏွစ္၊၁၃ႏွစ္၊၁၅ႏွစ္၊၁၆ႏွစ္ ၁၇ႏွစ္မွာ ၂၁အတြင္းႏွင့္ ၂၃ႏွစ္ မွာ ၂၉ႏွစ္၊ ၃၂ႏွစ္ မွာ ၄၀ႏွစ္ အတြင္းထိုႏွစ္ေတြ႔က… စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ အခ်စ္ႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရး အားမ်ားျဖင့္ ကံေကာင္းပါတယ္။

ေက်ာင္းပညာေရး အားကစားဆု၊ စာေပထူးခြၽန္ဆုႏွင့္ ဘြဲ႔လြန္၊ ဒီဂရီဘြဲ႔မ်ား ျပည္ပပညာရပ္၊ ဘာသာျခားရပ္မ်ားေအာင္ျမင္မည္။ အထက္လူႀကီးတစ္ဦးရဲ႕ အေထာက္အပံ ပညာေရးစရိတ္ရရိွမည္။ မိမိတိုကံဇာတာ အထက္လူႀကီးတို႔၏ ေျမာက္စားမႈခံရျခင္း၊ ယံုၾကည္မႈလည္း ရရိွလိမ့္မည္။

ျပည္ပပညာသင္သြားကိန္းရိွ၊ အလုပ္ေနရာ၊ ဌာေနေကာင္း ရာထူးတိုး၊ နယ္ျခားနယ္ေဝး၊ နယ္စပ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ရတတ္သည္။ အရင္းႏွီးဆံုး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မၽားႏွင့္ တြဲဖက္၍ေဆာင္ရြက္ရမည္။ မိမိေအာင္ျမင္မႈကို သူတစ္ပါးသိကၡာကၽဆင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ တတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အသိုင္းအဝိုင္းေဆြမၽိဳးမၽား၏ စကားမၽားေၾကာင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ယုံၾကည္မႈ ကင္းမ့ဲတတ္သည္မို႔ သတိျပဳပါ။ အိုးအိမ္၊ ျခံေျမ ပိုင္ဆိုင္မည္။ အတြင္းပစၥည္းဂ႐ုစိုက္ပါ။ အခိုးခံရျခင္း၊ က်ေပ်ာက္ျခင္းႏွင့္လူလိမ့္၊ လူယွက္မႈ ၾကံဳေတြရတတ္သည္။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၂) ရက္ ၁၃၈၂ – ခု ဒု – ဝါဆိုလဆုတ္ (၉)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ရက္ရာဇာ၊ မြန္းလြဲ လူ႔ျပည္ျပႆဒါး ဝါရမိတၱဳ

ယေန႔ နံနက္ (၉း၄၁) နာရီအတြင္း ဘုရားအေန့ကဇာတင္၊ ေစတီပုထိုးျပဳျပင္ျခင္း၊ မုဒ္ဦးေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ စာေပက်မ္းဂန္ျပဳစုျခင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္း၊ အာမခံ၊ ထီထိုး၊ ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းသိုေလွာင္ျခင္း။ လူမႈေရးစကားေျပာျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

ထီထိုးရန္ – ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၅,၉,၁၉)ရက္ ေရႊအိုးေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။

အသက္ ၁ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၆ႏွစ္၊ ၁၄ႏွစ္၊ ၁၈ႏွစ္ ၂၂ႏွစ္ထိုႏွစ္ေတြ႔က…ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ကံဇာတာညံပါမည္။ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား မိမိအိမ္စီးပြားေရႏွင့္ အိမ္၊ မိသားစု အပူေၾကာင့္ ပညာအစြမ္ေလၽာ့နည္း သြားတတ္သည္။ မိဘစကားနားမေထာင္ျခင္း၊ အေပ်ာ္အပါး အေပါင္းသင့္မက္ျခင္း၊ အေပါင္းသင္းမွား ဒုကၡေရာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မိမိသားသမီးတို႔အတြက္ စိတ္ပူပန္မႈၾကံဳေတြ႔ရမည္။ ေရအႏၱရယ္ ေရေႏြးပူ၊ လ်ွပ္စစ္ပစၥည္း အထူးကိုင္တြင္သင့္သလို ကေလးငယ္မ်ား အထူးဂ႐ုျပဳပါ။က်န္းမာေရး မၾကာခဏခ်ဴခ်ာတတ္သည္။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၂၈)ရက္ ၁၃၈၂ – ခု သီတင္းက်ြတ္လဆန္း (၁၂) ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔

ယေန႔ ဘုရားအေန့ကဇာတင္၊ ထီးထင္၊ ဆိုင္းဘုတ္တင္ျခင္း၊ နာမည္မွည့္၊ မဂၤလာအမႈကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ေန႔စက္(၃ း၂၅) အဝီစိတြင္းတူးျခင္း၊ ေရေၾကာင္းခရီးသြားျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

အသက္အားျဖင့္ ၁၈ႏွစ္၊ ၁၉ႏွစ္ ၂၂ႏွစ္၊၃၀ႏွစ္၊၃၈ႏွစ္၊၄၆ႏွစ္၊၅၄ႏွစ္ ထိုႏွစ္ေတြက..စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး၊ က်န္းမာေရး ကံဇာတာညံ့ပါမည္။ မၾကာခဏခရီးသြားရျခင္း၊ ပရဟိတာလုပ္ငန္းမၽားတြင္ ဝင္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရျခင္းမၽားရိွမည္။

ရင္းႏွီးေသာသူမၽားႏွင့္ မိမိအၾကား အယူအဆသေဘာထား မကိုက္မႈမၽားၾကဳံရမည္။ အေမြကိစၥရပ္မၽား ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ စြတ္စြဲမႈအမ်ိဴးမ်ိဴး ခံရကိန္းၾကံဳမည္။လူငယ္လူရြယ္မ်ား အခ်စ္ေရးတြင္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ ခက္ခဲမည္။ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ခ်စ္သူ၏ အေျဖကို ေစာင့္ေနရင့္ မိမိအခ်ိန္မ်ား ကုန္ခမ္းသြားလိမ့္မည္။

လူငယ္လူရြယ္မၽားအတြက္ အခၽစ္ေရးကို ဦးစားမေပးသင့္ပါ။ လူ႔အခြင့္အေရးမၽား နစ္နာဆုံး႐ႈံး ဖၽက္ဆီးခံရႏိုင္ဖြယ္ရိွေနသည္။ မည္သူကိုမ်ွ ယုံၾကည္၍မရပါ။တစ္ခါတစ္ရံ မိမိကိုယ္ကိုေသာ္၄င္း၊ စိတ္အလုိမကၽျခင္းလည္း ျဖစ္ရတတ္သည္။ ေငြေၾကးကုန္က်မ်ားလည္းရိွမည္။

က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ေက်ာင္းပညာေရး၊ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္မ်ား စာေျဖစာေမးပြဲ ေႏွာင့္ေႏွးမည္။ အေႏွာင့္ယွက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ၾကံဳေတြ႔ရလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္းေရး ကသိကေအာက္ အထစ္အေငါ့ျဖစ္ျခင္း၊မၾကာခဏ တက်က္က်က္ စကားမ်ား ျပႆနာတတ္ အျငင္းအခံုျပဳလုပ္၍ ေခတၱယာယီခြဲရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ား အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥအတြက္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈမ်ားမည္။

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆)ရက္ ၁၃၈၂ – ခု နတ္ေတာ္လဆန္း (၂) ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ရက္ရာဇာ

ဘုရားတည္၊ ႐ွင္ျပဳ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထပ္၊ ေျမသန္႔မဂၤလာ၊ထီထိုး၊ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္း ရတနာေသြးျခင္း၊ ဘာသာ ေရးစကားေျပာျခင္းတို႔ ေကာင္း၏။ (တနဂၤေႏြၿဂိဟ္ နံနက္၇နာရီ ၃မိနစ္လြန္ ဓႏုရာသီေျပာင္းျဖစ္၍ ႐ွင္ျပဳ၊နားသ၊ လက္ထက္မဂၤလာအခါရ၍၊ အိမ္ေဆာက္၊ အိမ္တတ္ မဂၤလာအခါ တစ္လေ႐ွာင့္သင့္၏။) (ဆူမီးပူေဇာ္ပြဲ)

၂၀၂၀ – ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၃၀) ရက္ ၁၃၈၂ – ခု နတ္ေတာ္လဆုတ္ (၁) ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ရက္ရာဇာ

ယေန႔ နံနက္ (၁၀း၁၀) နာရီ မိနစ္အတြင္း ဘုရားအေန့ကဇာတင္၊ ထီးထင္၊ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ပႏၷက္႐ိုက္၊ တိုင္ထူ၊ ေလွကားတင္၊ ေက်ာက္ေသြးေလာင္း၊ ႐ွင္ျပဳ နားသ၊ ေစ့စပ္၊ ရတာနာေက်ာက္ အေရာင္တင္ျခင္း၊ ေသြးျခင္း၊ အိမ္သစ္ေျပာင္း၊ ဆိုင္းဘုတ္တင္၊ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္း၊ ထီးထိုး၊ေငြးေၾကးေခ်းဌားျခင္း၊ ေဆးဝါေဖာ္စပ္ျခင္း တို႔ေကာင္း၏။

ထီထိုးရန္ – ၂၀၂၀ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၆,၃၀)ရက္ ၾကက္ေသြးေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီထိုးပါ။

ကၽန္းမာေရးအတြက္ စိတ္ဖိစီးမႈကိုေ႐ွာင္လြဲႏိုင္ရန္ ခရီးသြားလာပါ။ က်န္းမာေရး…လူပ်ိဴ နာေရာဂါ၊ လိပ္ေခါင္းေရာဂါ၊ လ်ွာေရာဂါ၊ ဝမ္းခ်ဴပ္၊ ဝမ္းကိုက္ေရာဂါ၊ ႏွလံုး၊ အေၾကာအဆစ္ ေရာင္ရမ္းေသာ ေရာဂါေဝဒနာ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား အထူးသတိရမည္က..အစိုးရဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔ကၽင္ေသာအလုပ္အကိုင္မၽား ေ႐ွာင္ကၽဥ္ပါ။ စိတ္ေလာၿပီး သူတစ္ပါးသူ အကူအညီျဖင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ျခင္းမၽား ေ႐ွာင္ကၽဥ္ေပးပါ။ အဂါၤသား၊ေသာၾကာသားသမီးမၽား အက်ိဴးမေပးသည့္ အျပင္ဒုကၡေပးသြားတတ္သည္။

ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥ-

ယခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းကိစၥ အဆင္ေျပရန္အတြက္ ဘုရားတြင္ (မဂၤလာသုတ္) ရြတ္ဆိုၿပီး ခရီးသြားလာျခင္း အျပာေရာင္၊ ပန္းေရာင္၊လိေမၼာ္ေရာင္ အဝတ္အထည္မၽားဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိုအေရာင္မၽားကို အေဆာင္အျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။

စိုးမိုးေသာ အကၡရာႏွင့္ ဂဏန္းမၽားမွာ (ရ၊သ၊ဟ၊န)၊(၃၊ဝ၊၇၊၉)။

အက်ိဴးေပးအေရာင္ – အျပာေရာင္၊ပန္းေရာင္၊လိေမၼာ္ေရာင္

ေဆာင္ရန္ – အစိမ္းေရာင္ရိွေသာ ေကၽာက္စိမ္းရတနာ

ယၾတာ – အိမ္ဘုရာမွ အပတ္တိုင္ မိမိေမြးေန႔တြင္ေမၿမိဳ ႔ပန္း၊ ပိ္န္းပန္း၊ေရႊပန္း၊ရြက္ေလွမၽားကိုေငြပန္းအိုးမၽားႏွင့္ ပူေဇာ္ေပးပါ။ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ျခင္း၊ ဝိပႆနာအားထုတ္ျခင္း၊ေက်ာင္းေစတီ တံျမက္စည္း လွဴဒါန္ျခင္း၊ တရားစာအုပ္မ်ား လွဴဒါန္းပါ။

တန္ခိုးႀကီးဘုရားမွာ ေမြးေန႔ နံနက္ (၉း၅၄) အခ်ိန္ တနဂၤေႏြနံဘုရားတြင္ ပန္ေရာင္ဝတ္ဆင္ၿပိး ေပါက္ပန္းျဖဴ (၅)ပြင့္ ကပ္လွဴ ပါ။ တန္ခိုးႀကီးဘုရားတြင္ ေရႊဆိုင္းကပ္လွဴ ေပးပါ။

Credit–ဆရာမင္းသူရ ေဗဒင္ယၾတာ Ph:09751089826

(Unicode)

ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးများအတွက် ၂၀၂၀ ခုနှစ် တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း

ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ ယခုနှစ် သူများတကာထက်ပို၍ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရမည်။ လုပ်ငန်းဟောင်းမှ အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ကြုံတွေ့ရပြီး လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်လုပ်ကိုင်ပြိး ကြိုးစားသင်ယူပါ။ ကြိုးစားလျှင် ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်နိုင်သည်။ အထက်လူကြီးတို့၏ မြောက်စားမှုခံရခြင်း၊ အများနှင့် မတူကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင်း မိမိရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မည်။ ယုံကြည်မှုလည်း ရရှိလိမ့်မည်။ ဒါပေမဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှမိမိအား ပြစ်တင်တင်ဝေဖန် ပြောဆိုမှုများအမြဲရှိနေနိုင်ပါသည်။ မကြာမီကာလတွင် မိမိအတွက်အကျိူး ဖြစ်ထွန်းသည့် အခွင်အလမ်း၊ အလုပ်အကိုင်များပါ ရရှိမည်။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁)ရက် ၁၃၈၁-ခု ပြာသိုလဆန်း (၇)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ လူ့ပြည် ပြဿဒါး

ယနေ့ မြေသန့်မင်္ဂလာ၊ အဝီစိတွင်းတူး၊ မျိူ းစေ့ချ၊ အစုရှယ်ယာဝင်ခြင်း၊ အာမခံ၊ စက်မှုတီထွင်ခြင်း၊ ကျောက်မျက် ရတနာတူးဖော်ခြင်း တို့ကောင်း၏။ (တနင်္ဂနွေဂြိဟ် ဓနုရာသီတွင် တည်ရှိနေ၍ ရှင်ပြု၊နားသ၊လက်ထက်၊ ဝိဝါဟမင်္ဂလာ၊ အိမ်ဆောက်၊ အိမ်တတ် မင်္ဂလာအခါ ရှောင့်သင့်၏)

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁၅)ရက် ၁၃၈၁-ခု ပြာသိုလဆုတ်(၆)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ လူ့ပြည် ပြဿဒါး

ယနေ့ ကြောငြာလုပ်ငန်းလုပ်ခြင်း၊ ရတနာစူစမ်းရှာဖွေ့ခြင်း၊ကျောက်ဆစ်ထုခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ခြင်း၊ အလှကုန် ပစ္စည်းသစ်များ ဖြန့်ချီခြင်းတို့ကောင်း၏။ (တနင်္ဂနွေဂြိဟ် နံနက်၈နာရီ ၃၃မိနစ်လွန် မကာရရာသီပြောင်းဖြစ်၍ ရှင်ပြု၊နားသ၊ လက်ထက်မင်္ဂလာအခါရ၍၊ အိမ်ဆောက်၊ အိမ်တတ်မင်္ဂလာအခါ ရှောင့်သင့်၏။)

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၂)ရက် ၁၃၈၁-ခု ပြာသိုလဆုတ်(၁၃)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ လူ့ပြည် ပြဿဒါး

ယနေ့ နံနက် (၉း၃၅) နာရီလွန် ဘုရားပင့်ဆောင်ခြင်း၊ရှင်ပြု နားသ၊ စေ့စပ်၊ လက်ထပ်၊ ဝိဝါဟမင်္ဂလာ၊ပန္နက်ရိုက်၊ ကျင်းတူ၊ အုတ်မြစ်ချ တိုင်ထူ၊ ရတနာစူးစမ်း ရှာဖွေ့ခြင်းတို့ကောင်း၏။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၉) ရက် ၁၃၈၁-ခု တပို့တွဲလဆန်း(၆)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

ယနေ့ နံနက်(၁၀း၂၈)နာရီလွန် ရှင်ပြု နားသ၊ ဘုရားပင့်၊ ထီးတင်၊ မြေသန့်မင်္ဂလာ၊ စေ့စပ်၊ လက်ထက်၊ ဝိဝါဟမင်္ဂလာ၊ မင်္ဂလာအမှုကိစ္စများလုပ်ခြင်း၊ မဏ္ဍပ်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊နာမည်မှည့်၊ ကျန်းမာရေးကုသမှုခံယူခြင်း တို့ကောင်း၏။

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သားသမီးများ ထီထိုးရန် – အကျိုးပေးဂဏန်း, အက္ခရာများမှာ (ရ၊သ၊ဟ၊န) (၃) အစ (၉) အဆုံး ဖြစ်သည်။

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သားသမီးများ ယခုနှစ်တွင် နှစ်ကူးအစ Januaryလ မှ JUNE လတွင်နေရာသစ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်များသို့ ပြောင်းရွှေ့ လုပ်ကိုင်ရတတ်သည်။ မိမိလုပ်ငန်းခွင်အတွက် ရာထူး၊ ဂုဏ်ထူးတက်ခြင်း၊ နေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်းရှိရမည်။ သူတစ်ပါးကို အားကိုး၍ မရသောနှစ်ဖြစ်သည်။ အရာရာကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါမှ အဆင်ပြေလာမည်။ သူတစ်ပါးအတွက် လူမှုရေးပြဿနာများ ဖြေရှင်းခြင်း၊ အာမခံခြင်း၊စာချုပ် ချုပ်ဆိုပေးခြင်းများ ရှောင်ကျဉ်ပါ။ အထူး February, August, September, ဝါလများတွင် မည်သည့်ကိစ္စမဆိုဆောင်ရွက်ရာတွင် အောင်မြင်မှုများရှိရမည်။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၅)ရက် ၁၃၈၁-ခု ပြာသိုလဆန်း(၁၂)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

ယနေ့ ရေတွင်းရေကန်တူးဖော်ခြင်း၊ အဝီစိတွင်းတူး၊ကင်းပွန်တပ်၊ နာမည်မှည့် သိက္ခာတင်၊ စေ့စပ်၊ လက်ထက်၊စပ်တူရှယ်ယာဝင်ခြင်း၊ ဧည့်ခံပွဲစတင်ခြင်း၊ လူမှုရေးစကားပြောခြင်း ကောင်း၏။ (စလွယ်တင်၊ ဝိဝါဟမင်္ဂလာအတွက် ယုဂ်နှင့် ဂရိုဏ်းမလွတ်ပါ။) (ဘေးမီ ဧကာဒသီ)

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၂)ရက် ၁၃၈၁-ခု တပို့တွဲလဆုတ် (၄) ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ရက်ရာဇာ

ယနေ့ နံနက် (ရး၃၈) နာရီလွန် ဘုရားပင့်ဆောင်ခြင်း၊အနေကဇာတင်ခြင်း၊ ရှင်ပြု နားသ၊ စေ့စပ်၊ လက်ထက်၊ ဆည်မြောင်း၊ တံထားပြုပြင်ခြင်း၊ လှေကားတင်၊ကျောက်သွေးလောင်းခြင်းကောင်း၏။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၉) ရက် ၁၃၈၁ – ခု တပို့တွဲလဆုတ်(၁၁)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

ယနေ့ နံနက်(ရး၃၈)နာရီလွန် ရှင်ပြု နားသ၊ စေ့စပ်၊လက်ထက်၊ ဝိဝါဟမင်္ဂလာ၊ ဘုရားပင့်ဆောင်ခြင်း၊အနေကဇာတင်ခြင်း၊ ပန္နက်ရိုက်၊ ကျင်းတူ၊ အုတ်မြစ်ချတိုင်တူ၊ ကုမ္ပဏီထူထောင်ခြင်း၊ အစုရှယ်ယာဝင်ခြင်း၊မိတ်ဆွေသစ်ဖွဲ့ခြင်း၊ ဧည့်ခံပွဲစတင်ခြင်း၊ ငွေကြေးချေးငှားခြင်းတို့ကောင်း၏။

အပေါင်းသင်းတို့မှာ လုပ်ငန်းနှင့် ငွေကြေးအထောက်အပံ့ရရှိမည်။ အများကိစ္စ၊ အဖွဲ့အစည်းကိစ္စများတွင် ဦးဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ပေးရတတ်သည်။ လူမှုရေးပရဟိတ အထူးပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နေရတတ်သည်။ အဖွဲ့အစည်းလုပ်ငန်းများ၌ မိမိအား အသုံးချခံအဖြစ် ထည့်သွင်းပါက လိုက်လျောညီထွေမှုရှိအောင် လုပ်ကိုင်ပါ။ နာမည်ဂုဏ်သတင်း ကျော်ဇောမည်။ ရည်ရွယ်ချက်ထားတိုင်း အတိုက်အခံကြုံပြီးမှ အောင်မြင်မှုရမည်။ လူမျိုးကွဲ လူမျိုးခြားအကျိုး ပေးမည်။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် မတ်လ (၄)ရက် ၁၃၈၁ – ခု တပေါင်းလဆန်း (၁၁)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

ရက်ရာဇာ၊ မွန်းလွဲ လူ့ပြည်ပြဿဒါး ယနေ့ နံနက် (၉း၅၀) နာရီ မိနစ်လွန် ရှင်ပြု နားသ၊ စေ့စပ်၊ လက်ထပ်၊ မြေသန့်မင်္ဂလာ၊ ကျောက်သွေးလောင်းခြင်း၊ ယနေ့ နံနက်(၈) နာရီအတွင်း အဝီစိတွင်းတူး၊ နာမည်မှည့်၊ ခရီးသွားခြင်းကောင်း၏။

၂၀၂၀-ခုနှစ် မတ်လ (၁၈)ရက် ၁၃၈၁-ခု တပေါင်းလဆုတ်(၁၀)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ရက်ရာဇာ၊ မွန်းလွဲ လူ့ပြည်ပြဿဒါး

ယနေ့ နံနက် (၉း၂) နာရီလွန် ဘုရားတည့်၊ ရှင်ပြုနားသ၊ ထီးတင်၊ ထီထိုး၊ နာမည်မှည့်၊ ရတနာစူးစမ်းရှာဖွေ့ခြင်း၊ ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူခြင်း၊ ဆိုင်းဘုတ်တင်၊ အလုပ်လျှောက်ခြင်း၊ ဧည့်ခံပွဲဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းခရီးသွား ခြင်း တို့ကောင်း၏။

ထီထိုးရန် – ၂၀၂၀ခုနှစ် မတ်လ (၁၁,၁၈) ရက် အစိမ်းရောင်ဝတ်ဆင်၍ ထီထိုးပါ။

စီးပွားရေး…

စီးပွားရေး ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူဖြစ်ပါက ငွေကြေးရင်းနှီးမှုထက် လူစွမ်းအား အရင်းအနှီးကို ဦးစားပေးလုပ်ကိုင်သင့်သည်။ စီးပွာရေးအတွက် ပြည်တွင်ပြည်ပ ခရီး မကြာခဏသွားရမည်။ ဓါတ်သတ္တု ရေနံ၊ ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်း၊ ထီလုပ်ငန်း အကျိူး မြတ်ရလဒ် ကောင်းကျိူးပေး၍ စတိုးဆိုင်များဖွင့်ခြင်း၊ စက်သုံးဆီရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများနှင့် ကျောက်မျက်ရတနာ တူးဖော်ရောင်းဝယ်ခြင်းကောင်းမည်။ စက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ်၊ မြေလုပ်ငန်း၊ ပွဲစားလုပ်ငန်း၊ ငွေကြေးလုပ်ငန်း၊ ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်း အခက်ခဲများ အနှောက်အယှက် စီးပွားပြိုင်ဘက် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း အကျိုးပေးနည်းလိမ့်မည်။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဧပြီလ (၁၅)ရက် ၁၃၈၂ – ခု ဦးတန်ခူးလဆုတ်(၈)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ရက်ရာဇာ၊

ယနေ့ ဥပုသ်သီလဆောက်တည်ခြင်း၊ ဝိပဿနာအားထုတ်ခြင်း၊ ကျောင်း၊ သိမ်၊ မုဒ်ဦး ရေစက်ချခြင်း၊ ရှင်ပြု ၊ ရဟန်းခံ၊ ကျောင်းစေတီ တံမြက်စည်းလှူ ဒါန်ခြင်း၊ တရားစာအုပ်များ လှူဒါန်းခြင်း ကောင်း၏။

(မဟာသင်္ကြန် ဒုတိယ အကြတ်နေ့)

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဧပြီလ (၂၂) ရက် ၁၃၈၂ – ခု ကဆုန်လဆန်း (၁) ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ လူ့ပြည် ပြဿ ဒါး

ယနေ့ နံနက်(ရး၂၅)နာရီလွန် ဘုရားအနေ့ကဇာတင်၊ထီးထင်၊ ကြေးသွန်းလောင်းခြင်း၊ မင်္ဂလာကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အင်တာဗျူ ခြင်း၊ ရတနာစူးစမ်းရှာဖွေခြင်း၊ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ခြင်း၊ ငွေကြေးချေးငှားခြင်း၊ ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းခရီးသွားခြင်း တို့ကောင်း၏။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဧပြီလ (၂၉) ရက် ၁၃၈၂ – ခု ကဆုန်လဆန်း(၈)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ လူ့ပြည် ပြဿဒါး

ယနေ့ ရေတွင်းရေကန်တူးဖော်ခြင်း၊ အဝီစိတွင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ညစက်(ရး၃၄)နာရီမိနစ်အတွင်းနှင့် ညစက်(၁၀း၉)နာရီ မိနစ်လွန် ဝိဝါဟမင်္ဂလာ အိမ်ပြောင်း၊ အိမ်တတ်၊ ဓာတ်ငွေ့စူးစမ်းရှာဖွေ့ခြင်း တို့ကောင်း၏။

ထီထိုးရန် – ၂၀၂၀ခုနှစ် ဧပြီလ (၁,၈)ရက် အနီရောင်ဝတ်ဆင်၍ ထီထိုးပါ။

၂၀၂၀ခုနှစ် ဧပြီလတွင် မိမိလုပ်ငန်းဆောင်တာလုပ်ငန်းကိစ္စများအတွက် နေအိမ်မှ မထွက်မီ မိမိခန္ဓာကိုယ် အရိပ်ကိုကြည်ပြိး သွားပါ။

ပညာရေး…ပညာရေးတွင် မိမိရည်မှန်းချက် အောင်မြင်မှုများ ဆွတ်ခူးနိုင်မည်။ ပညာရေးလောက လိုက်စားနေသူများ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုသာ ဦးစားပေး လုပ်ကိုင်သင့်သော နှစ်ဖြစ်သည်။ ပညာရေးတွင် စိတ်လှုပ်ရှားမှုများ ဝင်လာမည်။ အလုပ်စာမေးပွဲများ၊ အင်တာဗျူးများတွင်လည်း အောင်မြင်မှုများရှိရမည်။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် မေလ (၆) ရက် ၁၃၈၂ – ခု ကဆုန်လဆန်း (၁၅)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ လပြည့်နေ့ လူ့ပြည် ပြဿဒါး

ယနေ့ ဘုရားအနေ့ကဇာတင်၊ ထီးထင်၊ ကျောက်ဆစ်ထုခြင်း၊ အဝီစိတွင်းတူးတို့ကောင်း၏။ (နရသီဟပူဇာ) (ညောင်ရေသွန်းပွဲ)

အချစ်ရေးနှင့် အိမ်ထောင်ရေး…

အချစ်ရေး ကောင်းမွန်၍ အချစ်ရေးတွင် အသစ်အဆန်းများ တွေ့ရတတ်သည်။ အနစ်နာခံပြီး ပေးဆပ်မှုများမည်။ အဖိုးတန်လက်ဆောင်များ ရရှိမည်။ အချစ်ရေးတွင် နယ်၊ ရပ်ဝေးမှ ရည်စားတွေ့ရတတ်သည်။ ပျိုရွယ်သူများမေတ္တာ ရေးကံကောင်းပြီး မိမိရည်မှန်းထားသော ချစ်သူများနှင့် မေတ္တာရေးများမည်။ အိမ်ထောင်ရေး အနည်းငယ်ညံ၍ အိမ်ထောင်ရှင်များ မိသားစုအတွက် ငွေကြေးကုန်ကျခြင်း စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများ ကြုံတတ်သည်။ မောင်နှမဆွေမျိူးသားချင်းတို့၏ ငြိုငြင်းမှုခံရသော်လည်း ၎င်းတိုကို အကူအညီအထောက်အပံ ပေးနေရမည်။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဇွန်လ (၃)ရက် ၁၃၈၂-ခု နယုန်လဆန်း (၁၃)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

ယနေ့ ဂါမန္တာန်သိဒ္ဓိတင်ခြင်း၊ ရှင်ပြု၊နားသ၊ လက်ထက်၊စေ့စပ်၊ အစုရှယ်ယာဝင်ခြင်း၊ မင်္ဂလာအမှုကိစ္စများဆောင် ရွက်ခြင်း၊ အဝီစိတွင်းတူးခြင်းတို့ကောင်း၏။

(စလွယ်တင် ယုဂ်မလွတ်ပါ) [ညနေ(၄း၅၇)မှညစက်(၈း၃၇)နာရီ မိနစ်အတွင်း ဝိဝါဟမင်္ဂလာပြုလုပ်နိုင်သည်]

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၇)ရက် ၁၃၈၂ – ခု နယုန်လဆုတ်(၁၂) ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

ယနေ့ နံနက်(၈)နာရီအတွင်း ဂါမန္တာန်သိဒ္ဓိတင်ခြင်း၊ အနေကဇာတင်ခြင်း၊ နာမည်မှည့်၊ ကင်းပွန်တပ်၊ ရေတွင်းရေကန်တူးဖော်ခြင်း၊ ပန္နက်ရိုက်၊ တိုင်ထူ၊ ဆေးဖော်၊ ဆေးခန်းဖွင့် ခရီးသွားခြင်းကောင်း၏။

ထီထိုးရန် – ၂၀၂၀ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၄) ရက် နို့အစိမ်းရောင် ဝတ်ဆင်၍ ထီထိုးပါ။

ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ၏ အိမ်ထောင်ဘက် တနင်္ဂနွေ,ရာဟု,ကြာသပတေး ထိုနေ့နံသားသမီးနှင့် ပြုထားသူနှင့် အိမ်ထောင်ဘက်အသက် ၂၂နှစ်၊ ၃၀နှစ်၊ ၃၁နှစ်၊ ၃၈နှစ်၊ ၄၆နှစ် ချစ်သူ၊ ရည်းစားအိမ်ထောင်ရှင်များကတော့ အထူးသတိထားသင့် အထူးညံ့ပါလိမ့်မည်။

အိမ်ထောင်ဖက်၏ လက်စားချေ တိုက်ခိုက်ခြင်း ခံရတတ်သည်။ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာအမျိုးအနွယ်မိသားစု အတွက်ကြောင့် အပယ်ခံ ဘဝရောက်ရတတ်သည်။ ကြားဝင်နှောက်ယှက်သူပေါ်ပေါက်မည်။ သားသမီးများ၊သူငယ်ချင်းများ ၊ မိသားစုအတွင်း ဒုက္ခပေးတတ်သည်။

မကောင်းမှု ဒူစရိုက်လုပ်ငန်များ၊ ဥပဒေပြစ်မှုမကင်းသော စီးပွားဥစ္စာရှာဖွေ့ရေး လုပ်ငန်းများလည်း မိမိထံ ရောက်ရှိ လာတတ်သည်။ မိမိကံကို ထိမ်းသိမ်းပြီး ဘာသာရေး၊ ဘာဝန၊ ကမ္မဌာန်းထိုင် တရားအားထုတ်ခြင်းနှင့် အလှူအတန်းများ မိမိတတ်နိုင်သလောက် ပေးကမ်း လှူတန်း ဒါနပြုကြပါ။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၈)ရက် ၁၃၈၂ – ခု ပ – ဝါဆိုလဆုတ် (၄)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ရက်ရာဇာ၊ မွန်းလွဲ လူ့ပြည် ပြဿဒါး

ယနေ့ နံနက် (၈) နာရီမိနစ်အတွင်း ဘုရားတည်၊ ထီးတင်၊ရှင်ပြု၊နားသ၊ လက်ထက်၊ စေ့စပ်၊ ဆေးခန်းသစ်ဖွင့်ခြင်း၊ထီထိုး၊ ခွဲစိတ်ကုသခံယူခြင်း ၊ အသင်းဖွဲ့စည်းခြင်း တို့ကောင်း၏။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၂၉) ရက်၁၃၈၂-ခု ဒု-ဝါဆိုလဆန်း(၁၀)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ရက်ရာဇာ၊ မွန်းလွဲ လူ့ပြည် ပြဿဒါး

ယနေ့ ဘုရားတည်၊ ထီးတင်၊ အနေကဇာတင်ခြင်း၊ ရှင်ပြု၊နားသ၊ စေ့စပ်၊ နေ့လယ်(၁၁း၃၇)နာရီလွန် ရေတွင်းရေကန်တူးဖော်ခြင်း၊ ရတနာနှင့်ရေနံစူးစမ်းရှာဖွေ့ခြင်း၊ကျောက်ဆစ်ထုခြင်း၊ နာမည်မှည့်၊ ကုမ္ပဏီထူထောင်ခြင်း၊ထီထိုး၊ ဆိုင်ဖွင့်၊ ငွေကြေးချေးငှားခြင်း တို့ကောင်း၏။

ထီထိုးရန် – ၂၀၂၀ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၁,၈,၂၉)ရက် အပြာနုရောင် ဝတ်ဆင်၍ ထီထိုးပါ။

အသက်အားဖြင့် ၇နှစ်၊၈နှစ်၊၉နှစ်၊၁၀နှစ်၊၁၂နှစ်၊၁၃နှစ်၊၁၅နှစ်၊၁၆နှစ် ၁၇နှစ်မှာ ၂၁အတွင်းနှင့် ၂၃နှစ် မှာ ၂၉နှစ်၊ ၃၂နှစ် မှာ ၄၀နှစ် အတွင်းထိုနှစ်တွေ့က… စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ အချစ်နှင့်အိမ်ထောင်ရေး အားများဖြင့် ကံကောင်းပါတယ်။

ကျောင်းပညာရေး အားကစားဆု၊ စာပေထူးချွန်ဆုနှင့် ဘွဲ့လွန်၊ ဒီဂရီဘွဲ့များ ပြည်ပပညာရပ်၊ ဘာသာခြားရပ်များအောင်မြင်မည်။ အထက်လူကြီးတစ်ဦးရဲ့ အထောက်အပံ ပညာရေးစရိတ်ရရှိမည်။ မိမိတိုကံဇာတာ အထက်လူကြီးတို့၏ မြောက်စားမှုခံရခြင်း၊ ယုံကြည်မှုလည်း ရရှိလိမ့်မည်။

ပြည်ပပညာသင်သွားကိန်းရှိ၊ အလုပ်နေရာ၊ ဌာနေကောင်း ရာထူးတိုး၊ နယ်ခြားနယ်ဝေး၊ နယ်စပ် တာဝန်ထမ်းဆောင် ရတတ်သည်။ အရင်းနှီးဆုံး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် တွဲဖက်၍ဆောင်ရွက်ရမည်။ မိမိအောင်မြင်မှုကို သူတစ်ပါးသိက္ခာကျဆင်းအောင် ဆောင်ရွက် တတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရေးတွင် အသိုင်းအဝိုင်းဆွေမျိုးများ၏ စကားများကြောင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့တတ်သည်မို့ သတိပြုပါ။ အိုးအိမ်၊ ခြံမြေ ပိုင်ဆိုင်မည်။ အတွင်းပစ္စည်းဂရုစိုက်ပါ။ အခိုးခံရခြင်း၊ ကျပျောက်ခြင်းနှင့်လူလိမ့်၊ လူယှက်မှု ကြုံတွေရတတ်သည်။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၂) ရက် ၁၃၈၂ – ခု ဒု – ဝါဆိုလဆုတ် (၉)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ရက်ရာဇာ၊ မွန်းလွဲ လူ့ပြည်ပြဿဒါး ဝါရမိတ္တု

ယနေ့ နံနက် (၉း၄၁) နာရီအတွင်း ဘုရားအနေ့ကဇာတင်၊ စေတီပုထိုးပြုပြင်ခြင်း၊ မုဒ်ဦးဆောက်လုပ်ခြင်း၊ စာပေကျမ်းဂန်ပြုစုခြင်း၊ ခွဲစိတ်ကုသခံယူခြင်း၊ အာမခံ၊ ထီထိုး၊ ကုမ္ပဏီထူထောင်ခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ခြင်း။ လူမှုရေးစကားပြောခြင်း တို့ကောင်း၏။

ထီထိုးရန် – ၂၀၂၀ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၅,၉,၁၉)ရက် ရွှေအိုးရောင် ဝတ်ဆင်၍ ထီထိုးပါ။

အသက် ၁နှစ်၊ ၃နှစ်၊ ၆နှစ်၊ ၁၄နှစ်၊ ၁၈နှစ် ၂၂နှစ်ထိုနှစ်တွေ့က…ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ကံဇာတာညံပါမည်။ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ မိမိအိမ်စီးပွားရေနှင့် အိမ်၊ မိသားစု အပူကြောင့် ပညာအစွမ်လျော့နည်း သွားတတ်သည်။ မိဘစကားနားမထောင်ခြင်း၊ အပျော်အပါး အပေါင်းသင့်မက်ခြင်း၊ အပေါင်းသင်းမှား ဒုက္ခရောက်ခြင်းတို့ကြောင့် မိမိသားသမီးတို့အတွက် စိတ်ပူပန်မှုကြုံတွေ့ရမည်။ ရေအန္တရယ် ရေနွေးပူ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း အထူးကိုင်တွင်သင့်သလို ကလေးငယ်များ အထူးဂရုပြုပါ။ကျန်းမာရေး မကြာခဏချူချာတတ်သည်။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂၈)ရက် ၁၃၈၂ – ခု သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၁၂) ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

ယနေ့ ဘုရားအနေ့ကဇာတင်၊ ထီးထင်၊ ဆိုင်းဘုတ်တင်ခြင်း၊ နာမည်မှည့်၊ မင်္ဂလာအမှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း၊နေ့စက်(၃ း၂၅) အဝီစိတွင်းတူးခြင်း၊ ရေကြောင်းခရီးသွားခြင်း တို့ကောင်း၏။

အသက်အားဖြင့် ၁၈နှစ်၊ ၁၉နှစ် ၂၂နှစ်၊၃၀နှစ်၊၃၈နှစ်၊၄၆နှစ်၊၅၄နှစ် ထိုနှစ်တွေက..စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ အချစ်ရေးနှင့် အိမ်ထောင်ရေး၊ ကျန်းမာရေး ကံဇာတာညံ့ပါမည်။ မကြာခဏခရီးသွားရခြင်း၊ ပရဟိတာလုပ်ငန်းများတွင် ဝင်ရောက် ဆောင်ရွက်ပေးရခြင်းများရှိမည်။

ရင်းနှီးသောသူများနှင့် မိမိအကြား အယူအဆသဘောထား မကိုက်မှုများကြုံရမည်။ အမွေကိစ္စရပ်များ ရင်ဆိုင်ရတတ်သည်။ အချစ်ရေးတွင် စွတ်စွဲမှုအမျိူးမျိူး ခံရကိန်းကြုံမည်။လူငယ်လူရွယ်များ အချစ်ရေးတွင် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန် ခက်ခဲမည်။ လူငယ်လူရွယ်များ ချစ်သူ၏ အဖြေကို စောင့်နေရင့် မိမိအချိန်များ ကုန်ခမ်းသွားလိမ့်မည်။

လူငယ်လူရွယ်များအတွက် အချစ်ရေးကို ဦးစားမပေးသင့်ပါ။ လူ့အခွင့်အရေးများ နစ်နာဆုံးရှုံး ဖျက်ဆီးခံရနိုင်ဖွယ်ရှိနေသည်။ မည်သူကိုမျှ ယုံကြည်၍မရပါ။တစ်ခါတစ်ရံ မိမိကိုယ်ကိုသော်၎င်း၊ စိတ်အလိုမကျခြင်းလည်း ဖြစ်ရတတ်သည်။ ငွေကြေးကုန်ကျများလည်းရှိမည်။

ကျန်းမာရေးကြောင့် ကျောင်းပညာရေး၊ ပြည်ပအလုပ်အကိုင်များ စာဖြေစာမေးပွဲ နှောင့်နှေးမည်။ အနှောင့်ယှက်အမျိုးမျိုး ကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။ အိမ်ထောင်းရေး ကသိကအောက် အထစ်အငေါ့ဖြစ်ခြင်း၊မကြာခဏ တကျက်ကျက် စကားများ ပြဿနာတတ် အငြင်းအခုံပြုလုပ်၍ ခေတ္တယာယီခွဲရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စအတွက် ငွေကြေးကုန်ကျမှုများမည်။

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၆)ရက် ၁၃၈၂ – ခု နတ်တော်လဆန်း (၂) ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ရက်ရာဇာ

ဘုရားတည်၊ ရှင်ပြု၊ စေ့စပ်၊ လက်ထပ်၊ မြေသန့်မင်္ဂလာ၊ထီထိုး၊ ခွဲစိတ်ကုသခံယူခြင်း ရတနာသွေးခြင်း၊ ဘာသာ ရေးစကားပြောခြင်းတို့ ကောင်း၏။ (တနင်္ဂနွေဂြိဟ် နံနက်၇နာရီ ၃မိနစ်လွန် ဓနုရာသီပြောင်းဖြစ်၍ ရှင်ပြု၊နားသ၊ လက်ထက်မင်္ဂလာအခါရ၍၊ အိမ်ဆောက်၊ အိမ်တတ် မင်္ဂလာအခါ တစ်လရှောင့်သင့်၏။) (ဆူမီးပူဇော်ပွဲ)

၂၀၂၀ – ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၃၀) ရက် ၁၃၈၂ – ခု နတ်တော်လဆုတ် (၁) ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ရက်ရာဇာ

ယနေ့ နံနက် (၁၀း၁၀) နာရီ မိနစ်အတွင်း ဘုရားအနေ့ကဇာတင်၊ ထီးထင်၊ မဏ္ဍပ်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ပန္နက်ရိုက်၊ တိုင်ထူ၊ လှေကားတင်၊ ကျောက်သွေးလောင်း၊ ရှင်ပြု နားသ၊ စေ့စပ်၊ ရတာနာကျောက် အရောင်တင်ခြင်း၊ သွေးခြင်း၊ အိမ်သစ်ပြောင်း၊ ဆိုင်းဘုတ်တင်၊ ခွဲစိတ်ကုသခံယူခြင်း၊ ထီးထိုး၊ငွေးကြေးချေးဌားခြင်း၊ ဆေးဝါဖော်စပ်ခြင်း တို့ကောင်း၏။

ထီထိုးရန် – ၂၀၂၀ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၆,၃၀)ရက် ကြက်သွေးရောင် ဝတ်ဆင်၍ ထီထိုးပါ။

ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်ဖိစီးမှုကိုရှောင်လွဲနိုင်ရန် ခရီးသွားလာပါ။ ကျန်းမာရေး…လူပျိူ နာရောဂါ၊ လိပ်ခေါင်းရောဂါ၊ လျှာရောဂါ၊ ဝမ်းချူပ်၊ ဝမ်းကိုက်ရောဂါ၊ နှလုံး၊ အကြောအဆစ် ရောင်ရမ်းသော ရောဂါဝေဒနာ ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။

ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ အထူးသတိရမည်က..အစိုးရဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်သောအလုပ်အကိုင်များ ရှောင်ကျဉ်ပါ။ စိတ်လောပြီး သူတစ်ပါးသူ အကူအညီဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်ခြင်းများ ရှောင်ကျဉ်ပေးပါ။ အဂါၤသား၊သောကြာသားသမီးများ အကျိူးမပေးသည့် အပြင်ဒုက္ခပေးသွားတတ်သည်။

ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စ-

ယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းကိစ္စ အဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင် (မင်္ဂလာသုတ်) ရွတ်ဆိုပြီး ခရီးသွားလာခြင်း အပြာရောင်၊ ပန်းရောင်၊လိမ္မော်ရောင် အဝတ်အထည်များဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိုအရောင်များကို အဆောင်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။

စိုးမိုးသော အက္ခရာနှင့် ဂဏန်းများမှာ (ရ၊သ၊ဟ၊န)၊(၃၊ဝ၊၇၊၉)။

အကျိူးပေးအရောင် – အပြာရောင်၊ပန်းရောင်၊လိမ္မော်ရောင်

ဆောင်ရန် – အစိမ်းရောင်ရှိသော ကျောက်စိမ်းရတနာ

ယတြာ – အိမ်ဘုရာမှ အပတ်တိုင် မိမိမွေးနေ့တွင်မေမြို့ပန်း၊ ပိန်းပန်း၊ရွှေပန်း၊ရွက်လှေများကိုငွေပန်းအိုးများနှင့် ပူဇော်ပေးပါ။ ဥပုသ်သီလဆောက်တည်ခြင်း၊ ဝိပဿနာအားထုတ်ခြင်း၊ကျောင်းစေတီ တံမြက်စည်း လှူဒါန်ခြင်း၊ တရားစာအုပ်များ လှူဒါန်းပါ။

တန်ခိုးကြီးဘုရားမှာ မွေးနေ့ နံနက် (၉း၅၄) အချိန် တနင်္ဂနွေနံဘုရားတွင် ပန်ရောင်ဝတ်ဆင်ပြိး ပေါက်ပန်းဖြူ (၅)ပွင့် ကပ်လှူ ပါ။ တန်ခိုးကြီးဘုရားတွင် ရွှေဆိုင်းကပ်လှူ ပေးပါ။

Credit–ဆရာမင်းသူရ ဗေဒင်ယတြာ Ph:09751089826


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*